-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

پاسخ رئیس اداره مبارزه با فساد اداری به اشرف غنی طرار

محمد حسین فخری

هرچه کوشیدم که چیزی نگویم اما دلم طاقت نکرد.

     آقای اشرف غنی دفاعیه شما را خواندم.  اصرار شما بر آنست که پولی را ندزدیده ام وآماده حساب وکتاب هستم.  

شما در دفاعیهٔ تان مسأله کوچکی را مطرح کرده اید تا گناهان بزرگ تان را بپوشاند. 

- شما اردو ونیروهای بزرگ چندصد هزاری تا دندان مسلح وآموزش‌دیده را با فرار تان مضمحل کردید.  ملیاردها دالر سلاح ومهمات سنگین وثقیل وپیشرفته آن را نابود و از بین بردید وبیگانه‌گان ودشمنان وطن آن را تصاحب کردند.  غرور افسران وسربازان را شکستاندید ونمی‌دانید که آن‌ها چقدر شکسته وافسرده ومایوس هستند وسخنان فریبنده شما را هرگز فراموش نمی‌کنند ونمی‌بخشند. 

- شما باعث تخریب نظامی شدید که محصول بیست سال کار وفعالیت شباروزی هموطنان ونخبه‌های جامعه و از جمله خود شما بود.  چرا مثل گژدم  خود را نیش زدید.  با یکدنگی ولجاجت تمام پیشنهادهای مصالحه را نپذیرفتید وسرانجام که کارد به گلوی تان رسید فرار کردید وگذاشتید که همه ستون‌های نظام درهم بریزد وطالبان مفت ومجانی به قدرت برسند وتاریخ را به عقب برگردانند. 

- امروز در جامعه فقر، بیکاری وناامیدی بیداد می‌کند.  صدهاهزار کارمندان ملکی ونظامی بیکار هستند ومحتاج یک‌لقمه نان.  ششصدهزار مهاجر داخلی در این چندماه اخیر داریم.  اقتصاد بازار وکاروباری وجود ندارد وهمه آنان وخانواده‌های آنان شما را مسبب این وضع می‌دانند وبه شما نفرین می‌فرستند. 

- از برکت فرار شما بیشتر از ملیارد دالر پول در بانک‌های امریکا منجمد شد.  بیشتر از چهارصد وپنجاه ملیون دالر کمک بانک جهانی معطل شد.  بانک اسلامی هم کمک‌هایش را توقف داد وبار همه را ملت بیچاره ما بردوش می‌کشند ومقصر اصلی شما را می‌دانند. 

- در طول بیست سال اخیر هزاران هزار جوان تحصیل کردند.  دانشگاه رفتند.  به ماستری وداکتری رسیدند وشامل خدمت شدند و ادارات دولتی وخصوصی را سروسامان بخشیدند.  مگر با فرار شما ودهشت وغوغای ناشی از آن همه فراری شدند.  اگر روزی نظام ودولتی سرکار بیاید، کی‌ها چرخ آن را خواهد گرداندند و از کجا کنیم آن‌همه فرصت وامکانات؟!

- شما خلاف ادعاها واصول مندرج در قانون اساسی به انحصارگرایی پرداختید.  محفل سه‌چهارنفری ساختید.  تمام کارمندان ملکی ونظامی متجرب ومتعهد را تصفیه واخراج کردید به عوض آن تحت شعار فریبنده جوان‌سازی افرادی را که نه دانش اداری ونه مسلکی داشتند ومطیع منقاد شما بودند وبه قوم خاصی تعلق داشتند، به مقامات منصوب کردید  ونتیجه‌اش را دیدیم که چه ‌ها کردند که نباید می‌کردند. 

- شما مبارزه با فساد اداری وشایسته‌سالاری را افزاری ساختید برای تحت فشار قرار دادن وسرکوب مخالفان ورقبای سیاسی.  وتمام کسانی را که خوش نداشتید گرفتار انواع اتهامات سیاسی، انواع فساد وغیره‌وغیره یا تصفیه کردید یا گرفتار حارنوالی ومحاکمی که گوش به فرمان تو بود.  در حالی‌که جنایتکاران اصلی تحت حمایت شما خوش وخرم زیستند وسر فلک ری نمی‌زدند. 

- شما که علیه غاصبان زمین شعار می‌دادید، صدها هکتار زمین را به شرکت الکوزی در کابل تقریبأ مفت بخشیدید.  همین‌طور سایر کسانی‌که طرفدار شما بود ویا در کمپاین به نفع شما کار کرده بود. 

- شما دو روز پیش از فرار تان به امان‌الله خان وداکتر نجیب‌الله با جیغ وفریاد خاص تان طعنه زدید که من مثل آن‌ها فراری نیستم اما شما چه کردید؟! فرار شما با آن‌همه پول وبا حلقه خاصی ودر حالی‌که حتا معاونان ومقامات مهم دولت شمااز آن آگاهی نداشتند، از بابت اخلاقی عمل تان را چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟! آیا شما با آبروی آنان، افسران، کارمندان وملت تان بازی نکردید؟ به عواقب تاریخی آن پی می‌برید؟ آخر شما خود را مورخ و آگاه مسایل تاریخی هم می‌دانستید. 

و…

نمی‌خواستم به این مسایل بپردازم آخر من هم مدتی‌چند در زمان زعامت شما از جمله مقامات دولتی بودم وبه کار وفعالیت وتیوری‌پراگنی‌های شما دل بسته بودم اما نمی‌دانستم که روزی فرار می‌کنید وکار به اینجاها می‌کشد و همهٔ آن‌خیالات سرابی بیش نیستند.