-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

مأموریت ناکام تسلیم طلبان در پنجشیر


این نگاره، مولوی مالک از روستای پیاوشت ولسوالی رخه است که می گوید مقاومت بیهوده به جنگ برخاسته است. از نظر او باید « درقدرت شریک شویم» او درجمع 60 صدر کسانی بود که در آخرین جلسه در سریچۀ پنجشیر با حضور احمد مسعود و جمیع فرماندهان گفت که ما امکانات نداریم؛ جنگ بی فایده است. 

ناراضیان سپس به کابل آمدند. وقتی وزیرخارجه قطر به دیدار دکترعبدالله آمد، این جماعت درمهمانسرای دکترعبدالله جمع شده و همان احادیث تسلیمی را مکرر کردند. تنها مولوی روح الله از حصارک برعلیه آنان به مقاومت برخاست.

مولوی مالک در صدرهیأتی است که به خرج و هزینه شبکه حقانی از خانه داکتر عبدالله رأسا به پنجشیر رفتند تا مردم را از مقاومت برحذر دارند.

 الماس و گل حیدر هم جزء همین ارکان اند و با هزینه نوراحمد تره خیلی تاجر وابسته به خلیل حقانی درین راستا کار می کنند و نجیم خان قوماندان جهادی سابقه دار نیز درهمین جلسات حاضر و ناظر است.

هیأتی که به دستور عبدالله و خلیل حقانی به پنجشیر اعزام شد؛ از ترس مردم به قرارگاه های مقاومچی ها نرفتند؛ درعوض درمسجد مارشال فهیم جلسه گرفتند و پول ها را بین خود تقسیم کرده دو باره به سالن غذا خوری دکترعبدالله برگشتند.