-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۲, جمعه

اخبار محاذات جنگ درپنجشیر


ضربات سهمگین بر نفرات طالبان درچهار استقامت

خبر می می رسد در نبرد های 24 ساعت اخیر در حوزۀ پنجشیر، دسته جات نخبۀ ایلغارچیان طالب در محاذات خاواک، دربند و سالنگ جنوبی متلاشی شده اند. فرماندهان جنگ دیدۀ قطعات ویژه و کوماندو و همچنین فرماندهان نسل اول مقاومت، هدایت نبرد تاریخی را برعهده دارند. صدمات اساسی درجبهه خاواک به طالب بسیار سنگین است.  بیش از یک صد تن تفنگ دار طالب اسیر، و صدها تن کشته و زخمی برجا مانده است. 

خبرمی افزاید که بیش از دوصد تن از طالبان تاجک تبار به قوای مقاومت پیوسته اند. شاهدان از منطقه اتصالی گلبهار – پنجشیر می گویند که در دامنه های دربند، ( ورودی پیچ درپیچ ارتفاعات) فرشی از اجساد طالبان به وجود آمده است. طالبان شماری از ریش سفیدان محلی را ملزم به تماس با نفرات جبهه مقاومت کرده اند تا اجساد حدود صد تن طالب از میان کوه و کمرها جمع آوری شده و به پائین انتقال یابند. شفاخانه مرکزی چاریکار از وفرت زخمی ها سرریز کرده و بیمارستان های عمدۀ کابل نیز مانند شفاخانه سردار داوود خان مملو از زخمیانی است که شب و روز از محاذ پنجشیر منتقل شده اند.

فرماندهی مقاومت ملی روی فاز بعدی عملیات علیه دشمن کار می کنند.