-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

فوری؛ خطاب به‌سران کشور‌های جهان!

آغاز مبارزۀ دپلوماتیک جبهه مقاومت علیه دشمن

جنگ ام‌روز ما جنگ فردای شما خواهد بود!

در پی اعلام کابینه مزدوران پاک‌ستانی‌ در افغانستان و موضع‌گیری یک‌دست کشور‌ها در پیوند به رسمیت نه شناختن این گروهک تروریستی، جبهه مقاومت ملی مردم افغان‌ستان به دعوت تعدادی از کشور‌های اروپایی سفر های خویش را آغاز کرد.

ریاست این سفر‌ها را آقای احمد ولی مسعود به‌عده داشته همرایی‌ شان را تعدادی‌ از دیپلومات‌های کار‌کشته  وزارت امور خارجه کشور می‌نمایند.

  موضوعات مهم هم‌چو مداخله مستقیم پاک‌ستان در جنگ‌های افغان‌ستان به‌ویژه پنج‌شیر و با ارابه اسناد و مدارک، نقد حقوق بشری از جانب این گروه، نسل‌کشی، نقد سریع حقوق زنان و ترغیب کشور‌ها در پیوند به رسمیت نشناختن طالبان و در پی آن اعلام حمایت یک‌دست کشور‌های اتحادیه اروپا از جبهه مقاومت ملی مردم افغان‌ستان خوانده شده است. 

قرار است که احمد‌ولی مسعود با هیات همرای شان به هشت کشور اروپایی« شمالی، شرقی ‌غربی» دیدن نماید و گفتنی است که آقای احمد ولی مسعود با هیات همرای شان از دو روز بدین سؤ سر‌گرم ملاقات‌ها با سران کشور سویس می‌باشد.