-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

سرقطار جوخۀ اعدام غیرنظامیان، دعوای مردی دارد!

 

بهتر بود که جنرال جرأت، مردی و نامردی را تعریف می کرد. تو با عمل کرد خود بدترین نوع نا مردی و نا مردمی را تعریف کرده است.

جنرال جرأت با دستگاه مخابرۀ خاص در دست، پیشاپیش قطعات پاکستانی و تروریستان چند قومی، به فتح زادگاه خود می رود؛ اما می گوید نا مردی درفطرتم نیست.

 قتل غیرنظامیان درپنجشیر استمرار دارد؛ سنگ آرامگاه مسعود را می شکنند، نفراتش نگاه می کنند؛ اما می گوید نا مردی درفطرتم نیست. افرادش خانه به خانه به قطعه مرگ طالبان، نام و نشانی مدافعان پنجشیر را می دهند؛ می گوید نا مردی درفطرتم نیست. دارالمعلمین و دانشگاه پنجشیر را حریق می کنند؛ همه خانه ها را پیش چشمانش قفل می شکنند وغارت می کنند و همه را کوچ اجباری می دهند؛ این می گوید نا مردی درفطرتم نیست... پس با آن همه اجیرانی که داری، درپنجشیر تحت تسخیرطالب مشغول کدام کارمردانه هستی؟

فرماندهی مقاومت دوسیه جنرال جرأت را به دادگاه نظامی رجعت خواهد داد. نقش وی درسقوط نظام زنده گی و قتل عام های جاری درپنجشیر بسیار کلیدی است. جرأت، نسخۀ دکترعبدالله در شق لمپنی و شارلاتانی علیه مقاومت و پنجشیر است. اولی، از خلیلزاد فرمایش می گیرد؛ دومی از آی اس آی.

او راست می گوید که رقیبی را نمی شناسد؛ چون هیچ گاه، تا کنون یک فردی به نام حراست از ارزش های جهاد ومقاومت این چنین درطلایۀ دشمن، به اشغال خانۀ خویش اقدام نکرده بود. واقعاً رقیب ومانندی درین ماجرا ندارد.