-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

موزیم بامیان غارت گردید

 

گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی یافته است که نشان می دهد تعدادی از افراد طالبان که به زبان اردو صحبت میکردند، وارد موزیم بامیان شده و همه ای آثار با ارزش و تاریخی این موزیم را با خود برده اند.

خدا میداند که این آثار گرانبها چندی بعد از کجاها سر در خواهد آورد.