-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۹, دوشنبه

چپاول گسترده وخاموش طالبان درپایتخت

   

طالبان همه شراب فروشی ها و روسپی خانه ها را فهرست بندی کرده اند. 

اولین کاری که انجام گرفت، فهرست بندی خائنان داخلی درجبهه مقاومت بود. عملیات تصفیه حساب با خائنان دانه درشت و افراد رده میانی به راه می افتد. دوم اینکه بین  تحریری ها و طالبان اجنبی نیز اختلاف به وجود آمده که در آینده متبارز خواهد شد.

 طالب های پشتون تمام اسلحه ثقیل را از شمال به جنوب و غرب انتقال می‌دهند تا درصورت بروز هرنوع حرکت درشمال، دست شان با چیزی نرسد. گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی یافته است که فرماندهان طالب، برخلاف دورۀ اول حکومت شان دردهه هفتاد، اکنون تمرکز شان به چورو چپاول موتر سلاح  و اجناس قیمتی را از کابل به ولایات مربوطۀ خویش انتقال می‌دهند.

حتی ناظران درپایتخت به گزارشنامه افغانستان یاد آورشده اند که طالب ها اشاراتی درباج گیری از شراب فروشی  و  روسپی خانه ها کرده اند. دو گروه ازآن تا کنون اماکن قمار، شراب و روسپی گری قبلی را رد گیری وفهرست کرده اند.

 دلیل عمده این است که شصت فی‌صد کسانی که در نقش طالب در کابل  فعالیت دارند؛ حداکثر همان ده هزار دزد و اختطافچی هایی اند که اخیراً از پلچرخی آزاد شده اند. آسیب پذیری دربین خود طالب ها نیز درحال افزایش است. هرطالبی که از یک گروه رقیب به خشم می آید راه قندهار را درپیش می گیرد. قندهاری ها هرگز حاضر نیستند با شبکه حقانی دور یک دسترخوان بنشینند. به همین سبب، شبکه حقانی درتلاش جلب ویارگیری از دیگراقوام است؛ اما با ممنوعیت کار زنان و محروم ساختن دختران از آموزش، ظاهراً بنا دارند از جامعه جهانی امتیاز بگیرند؛ اما درواقع قبر خود را کنده اند.