-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۲, جمعه

طالب، اکنون نمایندۀ جامعه سیاسی پشتون است


اشاره: جامعۀ سیاسی پشتون بدون طالب دیگر وجود ندارد. تمام تخم هایش را در سبد کرزی - احمدزی گذاشت و احمد زی همه ای تخم ها را با تخم های خودش یک جا کرد و درسبد شبکه حقانی غلزایی چیدمان کرد و رفت. جامعۀ سیاسی پشتون با رویکرد مدنی دیگر تمام شده است؛ اگر موافقت ندارید، بفرمائید به این سوال جواب پیدا کنید که خاموشی شان درقبال اشغال جدید افغانستان از بهر چیست؟

احمد فرید مزدک

 این حقیقت را باید مردم امریکا بدانند که بیست سال حضور گستردۀ  نظامی ــ سیاسی کشور شان در افغانستان تنها طالب و تریاک را بر سرنوشت مردم حاکم ساخت.بااسلام طالبی و افغانیت طالب افغانستان به ثباتی نمی رسد که حامیان امروزی شان برای تحقق برنامه های کلان اقتصادی خویش  از آنها انتظار دارند.طالبان تنها برای سرکوب،وحشت و خشونت ساخته شده اند جامعۀ سیاسی پشتون باید بداند که با طالبان نمی شود جغرافیای افغانستان را نگهداشت! 

اکنون جامعۀ سیاسی پشتون را طالبان نمایندگی و مدیریت می کنند، جامعه ی سیاسی که برابری،مساوات،تولرانس و مدنیت را نمی شناسد.جامعۀ سیاسی پشتون چپ و راست و میانه ندارد،همه برای بربادی دیگران یک قوم اند و یک تن و برای خودی و خویش انتحار و خود سوزی اند.