-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

نشانه های شکست طالبان در یک ماه اول

چهار عامل باعث شکست طالبان بعد از گرفتن کابل شد:

راه پیمایی مداوم زنان در کابل و کلان شهر ها

حمله برپنجشیر به یاری ارتش پاکستان، تراژدی کشتارغیرنظامیان و سیاست تخلیۀ بسترهای زیستی مردم

تشدید اختلافات بین جناح های طالبان برسر اعلام کابینۀ یک جانبه

چرخش ناگهانی روسیه و ایران از حمایت طالبان