-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

احمد مسعود در برابردیوهای مست ...

 

                      نوشته ی : اسماعیل فروغی

     نباید خودمان را فریب بدهیم . قضیه روشنِ روشن است. افغانستان با زوریا باخدعه و نیرنگ دراشغال پاکستان آمده وحکومت افراطیِ تک قومیِ طالبانی که به هیچ ارزش انسانی ، مدنی ، تاریخی و شهروندی پابند و باورمند نیست ، بخاطرتحقق اهداف شوم پاکستان و برای ویران کردن تمام هست و بود افغانستان بقدرت رسانده شده است .

      اعلام حکومت طالبان که متشکل ازبنیادگراترین ملاهای تربیت یافته درپاکستان است ، سیلی محکمی بود بروی مردم افغانستان و بروی فرهنگ متعالیِ گشن بیخ کشور که جامعه ی بشری امروزی به آن باورمند شده است .

      طالبان با اعلام حکومت بدوی تک قومی شان ، درواقع نیشخند تندی بروی مردم مسلمان افغانستان ، بروی تمام گروهای قومی بخصوص قوم شریف پشتون و بروی مردم جهان زدند . آنان نه به اسلام ، نه به آزادی وعزت اقوام شریف کشور، زره ای پابندی و تعهد ندارند . تنها تعهد آنان منحیث مزدوران اجیرپاکستان اینست تا ما را ذلیل ترازپیش کرده ، زمینه ی دسترسی مطلق پاکستان وشرکای جهانی ومنطقه ای اش را در تمام امورکشورما ومنابع سرشارزیرزمینی ما مساعد بگرداند .

      درچنین وضعیت ناگوار، برای نجات مملکت و نجات عزت مردم افغانستان از چنگال پنجابی ها باید یک مشت و یک صدا شویم.

      باید از مقاومت شیرزنان هراتی ، رادمردان و شیرزنان بلخی ، قندزی و کابلی ... که دلیرانه و بی ترس فریاد آزادی وعدالت و فریاد مقاومت ملی در برابرتجاوزپاکستان و نوکران بنیادگرا و بدوی اش بلند نموده اند ، حمایت بی دریغ نمود . باید ازرادمردان دلیری چون احمد مسعود که شجاعانه دربرابرلشکرجهل وتعصب وپنجابی های متجاوز  بپاخاسته اند ، حمایت و پشتیبانی نمود .

     اگراحمد مسعود شجاعانه سرلشکردادخواهان شده ، راه اش را از راه تیکه داران دین و معامله گران قومی جدا ساخته است ، چرا نتواند با اعتبارترین و پرقدرت ترین آدرس برای مقاومت ملی و کلیه دادخواهان کشورشود؟ احمد مسعود این تقوا و توانایی را دارد.

     احمد مسعود باید بداند که افغانستان به یک رهبرملی نیرومند ، شجاع ، صادق به افغانستان وبا خرد نیازمنداست - رهبری که نه ازآدرس یک گروه یا قوم خاص ؛ بلکه فقط و فقط ازآدرس مردم افغانستان و ازآدرس مقاومت آزادیبخش ملی ، با مردم گفتگو نماید .

     احمد مسعود خردمند هرگزنباید ازآدرس جمعیت اسلامیِ پارچه پارچه شده وشورای نظار، وارد میدان ومعرکه ی ملی شود .

     پنجابی های متجاوزوطالبان ، این دیوهای مست را فقط با قوه ی قهریه ی تمام مردم افغانستان ـ شامل پشتون ، تاجیک ، هزاره ، ازبیک و دیگران ... میتوان به خاستگاه اصلی شان - پاکستان فرستاد.