-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

رستاخیز دوم، از کلاه تو آغاز می شود


فرمانده مروت و مدارا! 

 نجاشیان راولپندی، ابرهه ها را دوباره برحریم افغانستان رها کرده اند. پس از بیست سال خوابت را آشفته کرده اند و نماز شکرانه گی به جا می آرند و از پاکستان تشکری می کنند که عزت شان داده است! 

این بار مُهر «یاجوج وماجوج» نیز از جبین آویخته اند. 

امسال و هزارسال بعد نیز اقتدار از نام تو آغاز می شود. خوابت بیست ساله شد؛ بیداری ات بی تاریخ است. روی لوح تاریخ نوشته بودی:

 دریای«مقاومت» پس از تو نیز خروشان خواهد بود. 

تو ترس را در روح مردم کُشتی. ترس تو از « شکست معنویت» بود.  برخیز که اشباح شرو تباهی دو باره بر خانه ات فرود آمده است. «احمد، نشسته، درسنگرتو» یک نسل نشسته در سنگر تو.»