-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۴, چهارشنبه

دادگاه علنی برای غنی خائن و شرکاء

 دنیای سرمایه داری بر لابی گری، نمایش و تبلیغات ساختاری مداوم و نرم مبتنی است. در قطعنامه اتحادیه اروپا ضمن آن که از احمد مسعود برای سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا دعوت صورت گرفته، بر تحقیق و رسیده گی به دوسیۀ تخلفات مالی اشرف غنی نیز اشاره رفته است. به نظر می رسد که غنی خاین به مقتضای مصلحت، مانند حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر، دربرابر دادگاه علنی کشانیده خواهد شد.