-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

پیام (1) به فرمانده صالح ریگستانی

 

اگراین پیام با احساسات و دیدگاه شما نیز همسانی دارد، لطفاً برای ارجاع به آن به ریگستانی دست به کار شوید.

نبرد تاریخی درفاز جدید آغاز شده و زمان گیر است. من همچو شما متخصص جنگیدن نیستم؛ اما از مطالعۀ جنگ های تاریخ دنیا و تاریخ افغانستان به این نتیجه رسیده ام که دشمن داخلی، موذی تر و کارساز تر از دشمن خارجی است.

 تجربه سقوط پنجشیر نشان داد که دشمن خارجی مثل توت تکانده شد؛ اما دشمن داخل مثل زهری دررگ و پود قطعات نظامی و جمیعت مردم اثر گذاشت وبدنه را از کار انداخت.

 حال انتظار من این است که برنامه و نقشه راه عملیاتی عاجل را اول تر از همه در محو، شکار، خنثی سازی و فلج سازی عناصرخائن در داخل پنجشیر و بافت مرتبط با پنجشیر ترتیب دهید و علی الفور به اجرای فیصله ها و نقشه ها وارد عمل شوید. تابع «مصلحت» هایی از نوع گذشته نشوید.

ایمان دارم که دو سرحلقه را در زنجیرۀ طالب بشکنید، همه ای شان فرار می کنند. پروژه را می توانید خود تان تأسیس و مدیریت کنید. اگر نه کنید؛ پشیمانی دارد.عرض بنده همین بود/ فقط

رزاق مأمون