-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

به افتخارسقوط خاواک به 25 نفر کباب داد!

 


از سلسله کارنامه های خائن شاخ دارپنجشیر - قوماندان گل حیدر/ این ها همه جزء ثروت مندان بودند؛ از چه رو علیه مردم و زادگاه خویش مملو از کین و عقده بودند؟ درین باره باید پژوهش انجام داد. 

درشب ها و روز هایی که قطعات پاکستان و طالبان برسر جنازه های گور دسته جمعی پنجشیر «جست و خیز» می زنند، این ملعون تاریخ - قومندان گل حیدر – یک هفته قبل از معامله برسرخطوط جنگ پنجشیر، دو بار با پسر حقانی دیدار کرد. بعد از آن هرشب با قوماندان ها جلسه میگرفت و محور هرجلسه اش، نه جنگیدن با دشمن و مشکلات و خطرات آن بود. 

امروز ثمرۀ آن را می بینیم. او تنها نیست. یک درجن خائن دیگر هم اکنون درکابل لمیده اند و منتظر سرنوشت اند. کاروان کامیون های پراز مهمات و اسلحه که از پنجشیر خارج می شود، تحفۀ یک دسته خائنان به سرگروپی جنرال جرأت و گل حیدر است. 

فرد دیگر صمدخاواکی است که بیست سال درفساد کاری های ایوب سالنگی کمیشن کاری می کرد. صمد خاواکی نیز همسفر گل حیدر به ایران است. صمد خاواکی وقتی خط را به طالبان سپرد و جبهه شکست کرد؛ ماجرا را به گل حیدر اطلاع داد. همان شب گل حیدر به افتخار فتح خاواک به وسیلۀ طالبان، برای 25 نفر از حاضران کباب داد!