-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

طالب! 3 میلیون دالربیت المال نزد این آدم است

 

این گزارش را به طالبان برسانید که از کیبل زنی جوانان گرسنه و مسکین دست برداشته و سراغ این آدم ها برود.


گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که قادربخشی ( صاحب این نگاره) برای برادران حقانی دربخشی خیل پنجشیر یک عشرتکدۀ قرون وسطایی درست کرده است.  دیشب از پنجاه تن از طالبان درمهمانسرای خویش با ده ها چلم و صدها سیخ کباب و پلو پذیرایی کرده است. 

قادربخشی مالک یک رشته ساختمان ها درکابل است. بلند منزل دوا فروشان درخیرخانه از همین آدم است. خانواده اش درنیوزیلاند، از هم پاشیده اما خودش با تمامی متخلفان رده اول رژیم های کرزی، غنی وطالبان محشوراست و هرنوع خدمات می دهد!

گزارش می گوید که یک عیاشی سرای دیگر درزیرزمینی بلند منزل وی شب و روز دایر است که از طالبان و هم پالکی های طالبان پذیرایی می شود. صمد خاواکی از تحویل دهنده های سنگرخاواک به طالبان، وظیفۀ شستن دست مهمانان را عهده دار است.

چرا قادربخشی برای طالبان این چنین خراجی می کند؟

دلیلش این است: وی جایداد های غیرمنقول زیادی درکابل دارد که از اول سال حاکمیت کرزی تا ختم حکومت غنی، به جبر و دزدی وقانون شکنی به دست آورده است. 

مثال: برای ساختن بلند منزل، ازپشتنی بانک قرض گرفته بود و دربدل قرض، ساختمان بلند منزل را تحت تضمین بانک قرار داده بود. وقتی میعاد معین برای پرداخت کامل قرض پوره شد؛ پشتنی بانک از خواست که پول بانک را تادیه کند.

 مقامات بانک ۱۳سال پیش بلندمنزل را به فروش گذاشت. داد بعدازبسیار دعوا ورشوت دادن ها حوصله اشرف غنی به سرآمد و سال گذشته پولیس می آمد که دوکان ها را تخلیه کنید. دوکاندارها مجبور شدن ۳ملیون دالرجمع کنند تا قرض بانک را از سر قادربخشی رد کنند؛ درعوض، دکان ها به حساب گروی دراختیارآنان قرار گیرد. خلاصه سه میلیون دالر پول بانک نزد قادربخشی مانده و او به جای آن که به دولت طالب، 3 میلیون دالر را مسترد کند؛ مقامات و قوماندانان شان را چرس و شراب و پلو می دهد تا از وی شفاعت کنند. قادر بخشی مثل این که طالب را خیال گل حیدر یا رشوه خوران حکومت غنی کرده است.