-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

ابراهیم حقانی یک بانو تخاری را به زور نکاح کرده و به پشاور برد

 اطلاع واصل شده از منبع مؤثق به گزارشنامه افغانستان مشعر است که یک طالب به نام ابراهیم حقانی- ‌عضو خانوادۀ حقانی- یک خانم  تخاری، همسر یک معلم و دارای سه فرزند را از سرک مسجد قبا برداشته، دمادم به خود نکاح کرده و با خود به پشاور برده است.

  همه اهالی کوچه مسجد قبا ازین قباحت ابراهیم حقانی آگاهی دارند.  شوهر زن با سه فرزندش باقی مانده است. 

ابراهیم حقانی قبلاً دربخش شناسایی افراد دولتی، یک مخفی شبکه را رهبری می کرد. 

این شبکه تا کنون با وزارت داخله متصل نیست و تحت رهبری یک جنرال بازنشستۀ آی اس آی به نام وحید، فعالیت هایش را خود سرانه پیش می برد.