-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

طالبان، خانۀ امرالله صالح را عشرتکدۀ شبانه ساخته اند

اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که افراد زبدۀ طالبان درکابل، خانۀ امرالله صالح را به مرکزعشرت شبانه و قباحت های دسته جمعی خویش تبدیل کرده اند. 

مخبرحاضر درآن حوالی می گوید که  شبانه از روسپی خانه هایی که از قبل در شهر کابل فعالیت داشتند، نفرات طالبان زنان را به جبر وتهدید ازخانه های شان بیرون کشیده و به مجلس شبانه حاضر می سازند. منبع می گوید که زنان مذکور همه کسانی اند که شوهران شان کشته شده و متکفل خانواده می باشند و از چندی به این سو، به طورکامل ورشکسته شده اند.

زنان مذکور صبح وقت توسط موتر های شیشه سیاه  دوباره از خانه بیرون کشیده شده و بعد از طی مسافتی در گوشه سرک ها رها می‌ شوند.

شهریان کابل می توانند با رعایت ایمنی خود شان، تردد موتر های شیشه سیاه درساعات شب را درخانه سابق امرالله صالح نظارت کرده و درصورت امکان فیلم بگیرند.