-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۶, پنجشنبه

جهت آگاهی!


عبدالواسع الماس

همه پنجشیری هایی که در داخل و خارج هستند آگاه شوند که هیچ یکی از مهاجرین پنجشیر در پارک ها و یا زیر خیمه ها زندگی نمی کند.

تعدادی از دزدان پول هستند که ویدیو های ساختگی تنظیم کرده و در صفحات مجازی نشر می کنند که گویا مهاجرین پنجشیر زیر خیمه ها زندگی میکنند در حالی که چنین نیست.

هیچ پنجشیری  بی همت نیست که خویش و یا اقاربش را زیر خیمه در پارک ها ببیند و آن را به خانه خود جای ندهد.

کاپی