-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲, یکشنبه

شورای مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان فروپاشید!


گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که « شورای مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» که طی یک اعلامیه یی بدون امضاء ونام ونشان در شبکه ارتباط جمعی عرض وجود کرده بود؛ خود به خود فروپاشیده است. این خبر به نقل از محافل سیاسی درخارج از کشور منتقل شده است.

کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی و یونس قانونی آشکارا از فهرست خارج شده اند. مارشال دوستم هیچ گاه تایید نکرده است که تحت رهبری سیاف مبارزه خواهد کرد. سیاف هم هیچ زمانی با حضور مارشال دوستم دریک مجلس به مشورت نه نشسته است و درگذشته، هرگاه درجلسه ای از حضور مارشال خبر می دادند؛ سیاف راه خود را کج می کرد. 

گزارش می گوید که با نشر اطلاعیۀ شورای «جمهوری اسلامی افغانستان» توفانی ازاعتراض برپا کرد و از هرصد پیام های واکنشی، 95 واکنش مملو از دو و دشنام به آدرس این شورا بود که درتاریخ سیاسی افغانستان بی پیشینه بود. 

هیچ یک از شش نفر ادعا شده در ترکیب شورای مقاومت ملی بقایای اشرف غنی جرأت حضور آشکاردرآن جرگه از خود نشان نداد. اساساً واکنش طیف های مختلف اجتماعی وسیاسی درداخل و خارج کشور، طومار آن شورای فیس بوکی را درهم پیچید.