-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۳, سه‌شنبه

متولی یک زندان شخصی علیه اشرف غنی شورید!


  عادله راز عضو باند اشرف غنی، بعد از دو ماه چطور بیهوده و بی هنگام بانگ مخالفت با غنی داد؟ یک «راز» شخصی باید درمیان باشد. او همان کسی است که مادرش را اختطاف کرده و درحصرخانه گی، بادیگارد ها بالای سرش گذاشته بود. 

پیره زن گناهش این بود که یک واحد ساختمانی شخصی خانواده را می خواست به وزارت معارف بدهد تا به حیث مکتب از آن استفاده کنند. اما این وطن پرست جعلی وفوق العاده حریص که درآن زمان عضو محفل ارگ بود وسپس ازنام افغانستان درسازمان ملل به مفت خوری مشغول شد؛ با زیرپا کردن وصیت پدرش، روا ندانست از یک ضلع مجموعه ساختمان هایی که از مرحوم کبیرلودین درکابل به میراث مانده بود؛ اولاد افغانستان درس وتعلیم بگیرد. او برای ارضای حرص خود، مادرش- یگانه میراث پدرش- را به بدترین شکل ممکن به زندان شخصی انداخته بود.

اظهارات عادله راز به خاطری که بیهوده و نوعی تخلیۀ هیجان بود که هیچ نکتۀ تازه یی هم نداشت و نشخوار مستندات دو ماه اخیر بود. رازیابی واکنش های آنچنانی نورچشم های درغل بابا ضرور است. این خانم اول باید ثقه و مستدل کند که چطور و چی گفته سفیر شده بود؟ چند درصد عمرش درامریکا گذشته و با افغانستان چه چیزی مشترک داشت؛ دربارۀ افغانستان چی می فهمید؟ دنبال چی بود؟

این که عادله راز صدا بلند کرده خود یک راز است.