-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

تا اطلاع ثانی، ازپرداخت پول به نام مقاومت ملی خود داری کنید!

 

آگاهی‌نامه مسوول روابط خارجی مقاومت ملی افغانستان

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

همانگونه که هموطنان گرامی آگاهی دارند، در چند هفته پسین شماری از وطنداران ما به نام یاری رساندن به جبهه مقاومت ملی از مردم پول جمع می کنند و میگویند که این پولها را به دسترس جبهه مقاومت ملی قرار می دهند. از این سبب لازم دانستیم که موقف رسمی جبهه مقاومت ملی را در این زمینه روشن سازیم. 

نخست - جبهه مقاومت ملی از آدرس خاص خود جبهه تا کنون هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری پول نداشته است. جمع‌آوری پول در کشور‌های غربی تابع یک سلسله قوانین می‌باشد. جبهه مقاومت ملی ناگزیر است که مراحل رسمی و قانونی ثبت و راجستر کردن جبهه را در یکی یا چند کشور خارجی به انجام رساند تا بتواند در پرتو قانون و همراه با شفافیت به جمع‌آوری کمک‌های مالی اقدام نماید. این کار در جریان است و شاید تا چند هفته آینده جبهه مقاومت ملی بتواند نشانی رسمی و حساب بانکی مستقیم خویش را به دسترس همه هواداران و دوستان قرار دهد. آنگاه کارزار دریافت کمک مالی آغاز می شود و همه چیز شفاف و روشن در برابر چشمان هموطنان و همراهان به پیش خواهد رفت. 

دوم ـ  یک کارزار جمع‌آوری پول (GoFundMe) از سوی بنیاد شهید مسعود بخش امریکا از چند هفته به این سو به راه افتاده است که پول‌های بدست آمده در جای خود میباشد و هنوز در هیچ جایی به مصرف نرسیده است. این پولها تحت نظر یک هیات مسوول از سوی بنیاد شهید مسعود در امور بشردوستانه به مصرف خواهد رسید. 

سوم ـ هرکسی که به نام جبهه مقاومت و از آدرس این جبهه از مردم تقاضای پول می کند، از نظر ما مشروعیت ندارد و مورد تایید ما نمی باشد. ما به زودی نشانی های اطمینانی جبهه مقاومت ملی را اعلام می کنیم تا از هرج و مرج جلوگیری شود و زمینه استفاده جویی ها فراهم نگردد. 

با سپاس 

علی میثم نظری