-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

مقاومت


کاوه آهنگر

مقاومت مبارزۀ رهایی بخش ملی است، مبارزه‌ای است برای رهایی افغانستان و مردم رنجدیدۀ ما از چنگال گروهی که در طی 25 سال اخیر با استفاده از تمام روش های تروریستی و دهشت افگنی زندگی را به کام مردم بیچارۀ ما تلخ کرده اند و اینک در معامله با امریکا در کشور به قدرت رسیده و می‌خواهند افغانستان را به عقب برگردانند و از آن کشوری بسازند عقب مانده با ساختار قبیلوی.  

مقاومت مبارزۀ است میان دانش و جهل، میان زیبایی و زشتی، میان نیکی و بدی، میان ظلم و عدل. مقاومت ما تنها برای نسل امروزی نه بلکه برای نسل های آیندۀ این سرزمین نیز است تا هیولای جهل و تعصب دیگر در سرزمینی که خاستگاه خورشید گفته می‌شد، سایه‌ی شوم خویش را نیافگند. 

مقاومت نبردی است برای حفظ تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان و همه داشته های معنوی سرزمین ما که نسل های پیشین ما در طی سده ها و هزاره ها این ارزش ها را به ما به میراث گذاشته اند و ما مسئولیت داریم تا این ها را به نسل های بعدی صحیح و سالم برسانیم. 

مقاومت ما برای حفظ جهان از شر هیولای تروریسم است. با این که امریکاییان خوش باورانه پذیرفته اند که ط ال بان تمام روابط شان را با گروه های تروریستی به ویژه القاعده قطع اند، اما همین اکنون که هنوز اندکی بیش از یک ماه از اشغال کابل توسط ط ال بان می‌گذرد، نشانه های واضحی از حضور تروریستان مربوط به القاعده و دیگر گروه های تروریستی در کابل و نقاط مختلف افغانستان به مشاهده می‌رسد. فعالیت های گروه تروریستی  اعش (که اگر بپذیریم در افغاستان وجود دارد) به شدت فزونی گرفته است و دیری نخواهد گذشت که دامنۀ فعالیت ها و عملیات تروریستی این گروه های دهشت افگن یک بار دیگر دامن امریکا و سایر کشور ها را فرا بگیرد. 

آمرصاحب شهید، قهرمان ملی کشور ما بیست سال قبل به امریکا از فعالیت های تروریستی ط الب ان و هم پیمانان شان هشدار داده بود؛ هشداری که گوش های سنگین کاخ سفید نشینان آن را نشنیدند، تا این که دو روز پس از شهادت او، پیامد گوش ندادن به آن هشدار را با دادن حدود سه هزار کشته و شش هزار مجروح، با گوشت و پوست خویش حس کردند. ما اینک یک بار دیگر آن هشدار را تکرار می‌کنم. تاریخ را شاهد می‌گیریم و برای جهانیان هشدار می‌دهیم که گروهی مانند ط ال بان هرگز نمی‌تواند ماهیت تروریستی خویش را ترک کند، تار و پود گروه ط الب ان چنان با گروه های ترویست به ویژه القاعده و شاخه های مرتبط به آن پیوند خورده است که جدا کردن شان از همدیگر محال است، اگر همین اکنون ما نتوانیم این گروه تروریست را مهار کنیم، دیری نخواهد گذشت که آنها یکبار دیگر در صدد صدور گروه های تروریستی به کشور های آسیای میانه و سایر نقاط جهان برآیند و همچنان دست به عملیات دهشت افگنانه در نقاط مختلف جهان بزنند. 

پس خواهران و برادران، ای هموطن، ای پیر گرم و سرد چشیدۀ روزگار، ای جوان آرزومند به آیندۀ روشن و تابناک، ای سرباز سر به کف وطن که برایت خیانت شده است؛ که غرورت را چند تا خایین و وطن‌فروش در برابر گروهی مزدور پامال کرده اند، ای مجاهدی که در برابر ارتش سرخ و تجاوز پاکستان رزمیده‌ای، ای نویسنده و هنرمند کشور، ای روشنفکر و تحصیل‌کردۀ سرزمین من، ای استاد دانشگاه، ای معلم مکتب، ای پیشه‌ور، ای دهقان، ای کارگر، ای مامور دولت، ای مردم افغانستان!

به حضور قوی و استوار تک تک شما در سنگر های مقاومتِ فرهنگی، فکری، سیاسی و نظامی نیاز است؛ هرجا که هستید، با قدمی و قلمی به مقاومت ملی برعلیه گروه متعصب و مزدور ط ال ب بپیوندید.

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت.