-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۹, دوشنبه

خائن دیگری که مردمش را به شبکه حقانی تحفه داد

 

نام این خائن را درفهرست تصفیه داشته باشید.

این شخص به رئیس داود شهرت دارد. در شب کودتا علیه جبهه پنجشیر ، عضو دستۀ خیانت پیشه گان مانند گل حیدر، جنرال جرأت و چند خائن دیگر بود. رئیس داود از سفید چهر پنجشیر است. وی در زمان مقاومت اول، برضد احمد شاه مسعود تبلیغ می کرد که با ادامۀ جنگ، آینده را از ما گریخته و ما از خاطر این آدم به هیچ جایی نرسیده ایم. این اطلاعات را من بعد ها، از زبان استخباراتچی های مقاومت شنیدم.

رئیس داود در حساس ترین وضعیت، بدترین ضربت را بر خطوط جنگ در کوتل خاواک وارد آورد.

تعجب آور است؛ با وجود آن که این شخص به دزدی، حرص بی لگام، تکبر و لاوبالی گری زبانزد خاص و عام است؛ خط خاواک را بر وی اعتمادکرده بودند. 

او یک صد هزار دالر از امرالله صالح، و بیست هزار دالر از احمد مسعود گرفت تا خط را دفاع کند. اما وقتی به وساطت گل حیدر، شبکه حقانی پنج صد هزار دالر در اختیار وی قرا ر داد، خط جنگ را به روی دشمن باز کرد. 

نیروهای مقاومت فوری درمحاصره افتادند اما نجات یافتند. گفته شده که دالرهای شبکه حقانی جعلی بوده؛ اما گزارشنامه افغانستان تا حال به تایید این مساله موفق نشده است.