-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

تخریب گران احمد مسعود درکابل جمع شده اندپنجشیر به خون نشست اما شبکۀ خائنان نام شان درتاریخ ثبت شد.

این یونیفورم پوش، حیات الله توحیدی نام دارد و جزو گروهی از امتیازگیران دایمی درپنجشیر بود که درتبانی با آی اس آی، زادگاه و سلاح های خویش را تحویل دشمن قسم خوردۀ افغانستان دادند. او مثل دیگر هم پرونده هایش، قبل از آمدن طالبان، علیه احمد مسعود تبلیغات ناگوار به راه انداخته بود و شباهت به همان هایی داشت که به طور کامل، از نظر روانی کاملاً منفعل و آمادۀ تسلیم ( به شرط امان جان) بودند.

اهل روستای پیشغور پنجشیر است؛ سابقۀ ارتباطی اش حزب اسلامی، و از یک سال قبل از پروتوکول با طالبان به هدف واگذاری داوطلبانۀ پنجشیر به طالبان، درکرسی آمریت امنیت آن ولایت انتصاب شده بود. دردورۀ مقاومت اول، 

  پاي پياده از خينج به پريان و خاواك رفت و آمد مي كرد. با واگذاری پنجشیر به طالبان به اثرتلاش و کوشش حشمت ارشاد پسر ملا میرزا شاه - نفر حزب اسلامی ( طالب تر از طالب) – از بلندی های کوه پیشغور ناحیه جوکار و منجه دار پائین آمد و همه ای جنگ ابزار های خود را تحویل طالب داد. حشمت ارشاد از سوی طالبان مأموریت داشت تا اهالی پیشغور را از طالب بترساند و به تسلیمی وادارد. 

قبل از آن فرمانده قرارگاه – عید محمد طارق – به توحیدی دستور داده بود که سلاح ها را تحویل داده به کابل بروند. این عیدی محمد کسی است که قبل از جنگ یک دستگاه موتر هایلکس ملکیت قرارگاه پیشغور را به پسرش داده بود که عیش کند. ازین قرار، درنبرد های آینده بین نیروهای آزادی بخش و قوای اشغالگر خارجی، سرنوشت این دسته دربال کبوتر بسته است.