-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۸, شنبه

قطب نما های شبکۀ حقانی: می آئیم مقاومت کنیم!

 

گل حیدر کمر مقاومت پنجشیر را که تازه داشت کمر راست می کرد؛ با یک ضربت شکست. 

وی یک روز پیش از سقوط کابل، به جمعی از فرماندهان وبزرگان پنجشیر درخانه احمد ولی گفت به اندازه سر سوزن امکانات وجود ندارد. جنگ بی فایده است. 

اما گزارشنامه افغانستان به نقل از عناصر فعال مقاومت گزارش می دهد که در انبار گل حیدر تسلیحات مشهور مانند پیکا، 4 دستگاه، راکت، 30 دستگاه، توپ و هاوان 40 میل، داشکه 5 میل، زئو 3 دستگاه، کله کوف دو میل، کرینکوف 3 میل، درازنوف 2 میل و کلاشینکوف 150 قبضه، ده ها تن مهمات.

 اما هنوز می نالید که هیچ چیزی نداریم. هیچ کدام ازین سلاح ها بر دشمن شلیک نه شد و تیار و آماده به طالبان تحویل داده شد. طالبان تنها از باغ گل حیدر درچمال ورده ( همان باغی که همیشه نوجوانک های ستاره افغان را برای بچه بازی پذیرایی می کرد) سلاح های کله کوف، پیکا ، کرینکوف و درازنوف را کشف و مصادره کردند. 

پیش از سقوط پنجشیر، صمد خاواکی آن غدار خائن، سه دستگاه راکت میلان را از گل حیدر گرفته و به پاکستان فروخته بود.

رئیس داود نظامی، مسوول سوق و ادارۀ جبهه خاواک بود. او از معتمد جبهه به نام رزاق، همه پول ها را گرفت و روانۀ کابل شد. مقدارنقدینه یی که رئیس داوود بعد از تحویلی خط جبهه و سلاح ها به طالبان با خود انتقال داد 4 صد هزار دالر امریکایی بود که امرالله صالح به جبهه داده بود. 

رئیس داوود خاواک را زمانی به طالبان تحویل داد و پول ها را دزدید که بعد از معامله خلیل حقانی با گل حیدر، صمد خاواکی دوست نزدیک رئیس داوود وی را از ماجرا مطلع کرد. سنگرهای خاواک بسیار مسلط و دیده بانی عالی داشت. یک نفر می توانست صد دشمن را به زمین بیاندازد؛ اما از اثر خیانت گل حیدر، رئیس داوود و صممد خاواکی ده ها تن از مقاومتی های جوان جان های شان را از دست دادند.