-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۷, شنبه

طرح فروش جایداد های زورمندان غیر عملی است

 طالبان سخنان هوایی می زنند که می خواهیم برای پرداخت بدهی های انرژی برق که زورمندان مصرف کرده اند؛ جایداد های شان را بفروشیم. خریداران چنین کاخ ها کی ها اند؛ جامعه که همه زیرخط فقر است. تاجران پول خود را به بال کبوتر نمی دهند. سرمایه داران پاکستانی هم بر روی آتش خرمن پهن نمی کنند. پس کی می خرد؟ هیچ مرجع خرید جرأت چنین کاری را ندارد. فردا ورق روزگار می چرخد و همه چیز وارونه. پول های می سوزند. این طرح، عملی نیست.