-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

خدمات فعالین حقوق بشر، خبرنگاران و چیز فهم های کشور!


رامش شمال

«مسعود حسینی عکاس، ۲۷۰ تن از اقوامش را با پول گرفتن به هلند برد.

سنجر سهیل به جای روزنامه‌نگاران هشت صبح، اقوامش را خارج کرد.

عبدالعزیز رویش، رییس لیسه عالی معرفت در بدل گرفتن پول، افرادی خارج از معرفت را به خارج برد و اعضای خود این لیسه ماندند.

سر مربی فوتبال زنان افغانستان نزدیک به بیست تن از دختران خویشاوندان خود را به پاکستان رساند.

صابر عرفانی، مسئول رادیو و تلویزیون فردا بیش از صد تن از افراد را که هیچ ارتباطی به دنیای روزنامه‌نگاری نداشتند، با گرفتن پول و صدور کارت خبرنگاری به بیرون فرستاد.

نهادهای قارچی فعال زنان نیز تعداد بی‌شماری از زنانی را که یک لحظه برای حقوق انسانی تلاش 

نکرده بودند، در بدل پول خارج کردند».