-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

جنگ آینده به سوی تجزیه جلو می رود

 امریکا با یک قرارداد جدید با پاکستان، می تواند پرورژۀ داعش خراسان را به یک نیروی پرهیبت اپوزیسیونی برای طالبان تبدیل کند. چرخ باطل نام تازه ای به خود می گیرد. امروز، داعش خراسان یک نام واحد است که بر گروپ های نیابتی روسیه، هند و ایران اطلاق می شود. هیچ کسی مالک اصلی داعش نیست.

 داعش درچند چهره، سربازان راهبردی بازیگران اند. نتیجه این است که جغرافیای افغانستان زمین جنگی باقی می ماند. اما تکیۀ روسیه و ایران و هند بر داعش، کارآمدی مؤقتی دارد. زیرا داعش چند ملیتی است و بومی نیست. آن ها به نیروی قوی برخاسته از زمان و زمینه افغانستان نیاز دارند تا برآن به عنوان همکار مطمئن تکیه کنند. برای نیروهای ملی، مهم آن است که افغانستان اول دو باره پس گرفته شود. این، خطرتجزیۀ حتمی را برجسته می سازد.