-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۴, شنبه

قوماندان الماس زاهد به ایران گریخت


مردم شمالی از شر این خائن آسوده شدند. 

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که قوماندان الماس، باج گیرشناخته شده، صاحب پرخانه ولانه های فساد های زیرزمینی، از ترس شبکه حقانی سرانجام از کابل فرار کرد.

این معامله گرچند طرفه که خائنان شاخ دار پنجشیری را با زبان طلسماتی خویش به جان مردم شان انداخت و تباه کرد، خودش دو روز پیش به ایران گریخته است. خبر می افزاید که وی ابتداء خانواده اش را ازطریق افراد ارتباطی آی اس آی به پاکستان انتقال داد و سپس خودش به وسیله قاچاق بری که قوماندان گل حیدر را به ایران فرار داده بود؛ 

دربدل پول وافر، ازکابل به هرات برده شد و بعداً از مسیر مرز نیمروز به ایران گریخته است. جالب این است که الماس زاهد که از سالیان سال با اطلاعات ایران رابطه داشت، تابعیت آلمانی نیز دارد. احتمالاً موصوف از ایران به آلمان برود.