-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

پیشنهاد عارف استرغچی به معاون ریاست امنیت داخلی

 براساس خبر دریافتی، الماس زاهد از متحدان نزدیک شبکه حقانی در شمالی، جنرال عارف مدبر مشهور به عارف استرغچی را به حیث معاون ریاست امنیت داخلی پیشنهاد کرده اما طالبان تا کنون به آن موافقه نکرده اند.

عارف استرغچی متصدی پرخانه های الماس زاهد درکابل، از خادیست های سابق است که کمافی السابق به شبکه اطلاعاتی روسیه نیز کار می کند. وی
درزمانش، صد ها جوان شمالی را به زندان انداخته بود. در زمان حکومت مجاهدین، رئیس ارکان قطعه نظامی مربوط الماس بود. در زمان کرزی، دو باره به ریاست یکی از ادارات امنیت منصوب شد و ده ها جوان شمالی را به نام طالب و داعش به زندان انداخت و از نورچشمی های امرالله صالح شد.

عارف مدبر در دزدی و دنائت تخصص فوق العاده دارد و درزمان اشرف غنی، دراختطاف های شهری و کشتن مخالفان حاجی الماس بذل مساعی می کرد. 

موصوف در تیم «شش ونیم» امرالله صالح نفر خاص پول سازی برای شخص امرالله بود که هرقلم از پولسازی اش از دو سه میلیون دالر کم نبود. صالح از برکت جنرال عارف، در زمان مجالس ششم ونیم به یکی از ثروت مندان دست اول حکومت غنی مبدل شده بود.

هدف از پیشنهاد عارف به معاون امنیت داخلی، تثبیت دارایی های میررحمان رحمانی، کشف افراد ارتباطی امرالله صالح و کشف ذخیره گاه های اسلحه از نیروهای مقاومت درشمالی است. گزارشنامه افغانستان قبلاً به اشتباه خبر داده بود که عارف به میررحمان رحمانی کار می کند که بعداً اطلاع آمد که نادرست است.