-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۳, جمعه

توفان از شمال بر می خیزد

حمله براماکن مقدس شیعیان به حیث هدف عملیاتی جنگ مخفی تعیین شده است. این بخشی از جنگ جدید و بی رحمانه است. ایران وارد گود می شود. هدف همین است که تاوان جنگ جدید را پاکستان، ایران و چین بدهند و امریکا تماشا گر باشد.

این حملات دردیگر مناطق نیز گسترش  خواهد یافت. جنگ پیچیده و جدیدی آغاز شده است. نخستین توفان از یک ولایت شمال سرمی کشد. دنیا اکنون آشکارا اعلام می کند که افغانستان خیلی به زودی به کمینگاه و باشگاه تروریسم جهانی مبدل شده است. فکرنمی کنم ماه عسل طالبان شیرین باشد. جنگ از بدخشان، سرپل و اندراب شروع شده است.