-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

گزارش هشت صبح دربارۀ فرار درغل بابا، سازماندهی شده است


 ظاهراً گزارش سنجرسهیل به نقل از یکی دو تن از نزدیکان و همسفران فراری اشرف غنی و شرکاء از ارگ تا به ترمز و از آن جا به ابوظبی، ( دست کم از سوی راویان) هدف مندانه و مناسبتی تنظیم شده است. ده ها سوال بی پاسخ مانده است که پرسیده نشده؛ یا در اثر تفاهم قبل از مصاحبه، حذف و دست کاری شده است.

موارد شرح شده، عطش مردم برای فهمیدن مسایل پنهان و ضروری را فرونمی نشاند. این که نیروهای امنیتی ازبکستان به همراهان غنی اجازۀ رفتن به دستشویی نداده اند؛ برای مردم ضرب و جرح دیده، ارزش ندارد.

هدف اصلی روایت دیرهنگام، دور زدن دزدی بزرگ و حمل بسته های دالر از ارگ تا ترمز و سپس به ابوظبی بود. منابع روسی واضحاً از حمل مقادیر چشمگیر دالرامریکایی گزارش داده بود. چنین گزارش ها معمولاً از منابع امنیتی به بیرون می چکد. کنکاش دو مساله مهم بود: پول ها چی شد؟ چه منابعی اجازه دادند چهارچرخبال، راحت از گردنه های هندوکش عبورکند و به ترمز فرود آیند آن هم ناگهانی و بدون اجازه!؟ نکتۀ مهم، تسهیل سفر به غنی به سوی ابوظبی است که ظاهراً فهم آن درصلاحیت راویان نبوده است. اما منطق حکم می کند بگوییم که امارات هیچ گاه بدون اجازۀ امریکا درین موارد عمل نمی کند.

گزارش سنجر سهیل یک « پاشنه آشیل» یا نقص فنی ( بیشترذاتی) غیرقابل ترمیم دارد که با یک گزارش راستی آزمایی شدۀ دومی می تواند مرمت شود. سنجر سهیل چطور درین باره از راویان سوالی نه کرده است؟ قطعاً پرسش کرده اما روی یک تفاهم از قبل تنظیم شده، متن مصاحبه ترتیب شده است.