-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۹, یکشنبه

این بار، باخت پاکستان جنبه راهبردی خواهد داشت

 همگرایی روسیه و ایران با طالبان و پاکستان به نظرمی رسد که درحال رنگ باختن است. 

پای امریکا را از منطقه کندند؛ وهرنوع امکان حضور فزیکی آن را از بین بردند؛ حالا با طالبان که یک نیروی اجیر و مختص دردست پاکستان است؛ آیندۀ خود را به قمار نمی گذارند. پاکستان با طالبانش تنها در میدان جنگ و جنجال ایستاده مانده است. آیا اصل پلان خروج دراماتیک، گیرانداختن پاکستان دریک چنین مخمصه یی نبود؟

ثمرۀ غرقه کردن پاکستان درجنجال دایمی وبدون برنده شدن در افغانستان، بدون شک که استمرارضعف و بی دولتی درافغانستان است؛ مگر رخ دیگر ماجرا آن است که پاکستان نیز درین کش وگیر، از رشد راهبردی و قدرت گیری نظامی باز می ماند. پاکستان انرژی پس می دهد بی آن که سودی حاصل کند. اشغال افغانستان درواقع باعث اشغال فرصت های توسعۀ اقتصادی و هژمونی نظامی درپاکستان می شود. پاکستان درافغانستان توان می بازد و از کلان شدنش جلوگیری می کنند. این شاید از اهداف پنهان، روسیه، امریکا و هند و ایران است.

افغانستان جئوپلتیک حساس است و آیندۀ جهان به آن رابطه دارد. جهان هیچ گاه تحمل نمی  کند که یک نیروی تروریستی هار که افسارش در دست پاکستان است، نظام سیاسی و جامعه افغانستان را درگروگان خود داشته باشد. ما درآستانۀ تغییرات عجیب جنگی خواهیم بود.