-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

سیستم ارتباطی اکثر ادارات کلیدی افغانستان از بین رفته است

 منابع حکومتی درکابل و آگاهان مستقل می گویند که نفرات طالبان با ورود به ادارات دولتی، سامانه های حساس کمپیوتری درتمامی وزارت ها و سکتورهای دولتی وحکومتی را به طور کامل از کار انداخته اند. 

مفرزه های طالب که با نظم و انسجام ادارات نا آشنا بودند، از لحظۀ ورود به دفاتر دولتی، تمامی ارتباطات دیجیتالی و رایانه یی را فلج کرده اند. سیم های کمپیوترها و دستگاه ها را از هرجایی که دست شان رسیده، کنده اند.

 مسوولان طالبان درین باره قصداً سکوت کرده اند؛ اما دربرخی نشست های نیمه خودی گفته اند که اکثریت نهاد ها خاموش اند و فعال کردن دو بارۀ آن دستگاه ها به زمان و افراد متخصص نیاز دارد که اکثر شان از وطن گریخته اند. دربرخی فیلم های گرفته شده به وسیلۀ موبایل، دیده می شود که طالبان برکرسی های ارابه دار ادارات سواری می دهند و خود را با همدیگر تکر می دهند. به همین سال کش و گیر سیستم های کمپیوتری به گونه یی بی رویه، همه چیز را خراب کرده است. 

درطی بیست سال اخیر، ارتباطات و رهبری اداری اکثراً دیجیتالی شده بود و استفاده از دوسیه ها و اوراق، کاهش یافته بود.