-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

شکست چین، زود تر اتفاق می افتد

 چین محاسبه غلط کرده است. چین کشوری است خارج از باشگاه تمدن های ادیان ابراهیمی. شکستش درافغانستان زود تر از دیگران اتفاق می افتد. نظامی سیاسی شوروی، ضد ادیان بود؛ اما منظومۀ شوروی و سرزمین های روس نشین، مسلمان و مسیحی کاتولیک بودند. چین، به غیراز جماعت اویغورهای مسلمان، از بسترادیان تهی است.

 اگرپاکستان درهم گرایی با چین و روسیه، ابرقدرت های غربی را از جئوپلتیک افغانستان از نظرحضور فزیکی بیرون راند؛ هیچ ضمانتی نمی توان نشان داد که پاکستان و چین که درهمان گرداب لزجی کشانیده شده اند؛ بخت پیروزی داشته باشند. اگر، مقاومت ملی افغانستان از پشتوانۀ حمایت ابرقدرت ها بهره مند شود؛ زمان شکست چین - پاکستان درین گورستان آسیایی درتناسب به زمان درهم شکنی شوروی و جهان غرب، به نصف فرومی کاهد. زخم درونی چین (ترکستان شرقی) یک توموراسلامی است و این تومور فقط از طریق افغانستان شروع به عود و خون ریزی می کند.

چین - پاکستان با ابزارتروریسم شناخته شده، دربرابر جهان مقاومت نمی تواند. هزینه گذاری برای جنگ و سرپا نگهداری طالبان از توان چین بالا است. پاکستان خورجینش خالی است. پس طرح شکست مفتضحانه از همین حالا درنظر ما مجسم شده می تواند.