-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

نامردی که زادگاه خود را به دشمن تحفه داد

 

به مناسبت کشف گورهای جمعی در پنجشیر


 در روزهای اول که طالبان شمالی را گرفته بودند قومندان گل حیدر به طرف دالان سنگ رفت. تمام سلاح های ثقیله و خفیفه درقرارگاه چمال ورده انبار و آمادۀ استفاده بود.

 چند روز نگذشته بود که رفت و آمد حاجی ابراهیم پسر حقانی در دالان سنگ شروع شد. یکی دو باره که گل حیدر با حاجی ابراهیم ملاقات خفیه انجام داد، آرام آرام شروع به نالش کرد که والله سلاح نیست؛ نفر نیست و دستگاه های اسلحه سنگینی را از مناطق مرتفع به پائین کشید وبه جای آن اسلحه کهنه و از کار افتاده را افراز کرد. سلاح های کافی موجود بود. از جمله دستگاه 82 و20 دستگاه سلاح پی کا و سی دستگاه راکت.

بعد از دیدارها با پسرحقانی، گل حیدر عاجل صمدخاواکی را خواست روانش کرده صمد خاواک درخط جنگ خاواک تمام نیرو و اسلحه را تسلیم طالبان کرد ؛ بعد به رخه نزد گل حیدر آمد. گل حیدر 24 ساعت بعد، او را به کابل فرستاد تا پول وعده شده از سوی حقانی ها را که نیمی به خاطر فروش خط جنگ خاواک و نیمه دیگر، شکستن خط دالان سنگ دربرابر لشکراجنبی بود؛ تسلیم گرفته واپس به پنجشیر بیاید. صمد خاواکی پول سرشاری را از کابل به گل حیدر آورد. از آن پس، فرار آن ها یکی پی دیگر به ایران آغاز شد. گل حیدر با دو بچه ریش عازم ایران گردید و صمد خاواکی هنوز در دربار قادر بخشی است. 

قراراظهارات یک شاهدعینی، یک شب قومندان گل حیدر آدم جبونی هم است. روزی به همراه قادربخشی به خانه احمدضیا مسعود برد. آن ها با جنرال جرأت رو به روشدند. جنرال دست انداخت به صورت قادربخشی و جراحی پلاستیکی را از صورتش کند و به زمین انداخت. گل حیدر با رنگ پریده ایستاده بود و حتی یک کلمه حرف زده نه توانست. ناگهان سارنوال کرام پیدا شد و قادر بخشی را از زیر پا های جنرال جرأت بلند کرد  از مرگ نجاتش داد. 

اکنون گل حیدر با پول هایی که از حقانی ها گرفته، درشهر مشهد ایران سرگرم عیش است.