-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

طالبان: پنجشیرباید ده سال عذاب بکشد!

 اسلام امارتی: 

مولوی حبیب الله حسام

هیئت اعزامی جهت بر رسی شکایات به پنجشیر می روند بعد از دیدار به مسوولین ومردم موجود راه برون رفت از فضاحت نسل کشی وگورهای دسته جمعی وبقیه جنایات وفجایع که قابل انکار واغماض نمی باشد، به مردم می گویند: " ۲۰ سال مردم پنجشیر در امن بود مردم جنوب در عذاب قوای خارجی، لازم میدانیم اقلا مردم پنجشیر ده سال عذاب بالمثل را بکشند."

این اسلام امارتی است که قصاص قوای خارجی وکرزی وغنی را از مردم مسلمان پنجشیر می گیرند!

بازهم می گوییم دفع مظالم جهاد است!