-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱, شنبه

صدای تیم خانمانسوز بالا شده است!


مجیب مهرداد

 آنانی که غیر واقع بینانه و از سر کینه کور شخصی و قومی از مواضع رسمی علیه کشورهای همسایه عربده می کشیدند به اندازه اشرف‌غنی در سقوط دولت شریک اند، آن ها بهتر است به جای غالمغال به انزوا بروند، و اما پیش از آن برای سرنوشتی که از سر لجبازی و جنون قدرت‌طلبی شان برای کشور رقم زده اند از مردم پوزش بخواهند. 

تمام آن تیم خانمان‌سوز مردم، در کنار محاسن مشترک بسیارشان که ذکرش  بسیار رفته است، در دیده‌درایی و به قول معروف خم‌چشمی نیز شبیه همدیگر اند.