-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳, دوشنبه

سارنوال میرجان با شبکه حقانی پیوست/ پنجشیری ها احتیاط کنید!

 

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که سارنوال میرجان ( عکس طرف چپ) درگروپ عملیاتی شبکه حقانی درپنجشیر فعالانه کار می کند.

 موصوف، از دست پروره های حاجی عبدالواحد مالک شهرک آریا است. حاجی عبدالواحد برادر سارنوال محمود دقیق است که از نام جهاد و مقاومت استفاده جویی های بسیاری کردند و آخر کار به احمد مسعود و مقاومتچی های جوان خیانت کرده و همه را از عقب خنجر زدند و آنتن شان همیشه به سوی شبکه حقانی فعال است تا متاع دنیایی خود را نجات دهند.

میرجان، پسوند صفتی سارنوال یا دادستان را با نام خود بخیه زده اما آدم بي سوادي است كه سالها در معاونيت ارتباط خارجه وزارت دفاع لميده بود و با همه فساد پيشه ها از جمله فهيم، بسم الله و عبدالله چاپلوسي و زبان مشترك داشت. بيشتر در ارتباط خارجه كميشن كاري مي كرد.

يك خانه در شيرپور، یکی در لب جر، یکی وزير اكبرخان، یکی در سر كوتل و يك خانه هم در قسمت كوه خينج ساخته است. این همه بنا بدون فساد و خیانت چی گونه ممکن است؟ حکمت درخیانت نامبرده از همین جا قابل رؤیت است. 

 اکنون درخانه دکترعبدالله ( مرکزجاسوسان پنجشیری برای شبکه حقانی) همانند دیگر همکاران دشمن، مرکز گرفته و یک پایش به کابل است پای دیگرش به پنجشیر. قربانی ها و ضربه پذیری مردم را به هیچ گرفته و به خرج شبکه حقانی افراد مختلفی را نزد واحد های مقاومت اعزام می کند و آنان را به انواع حیله ووعده های فریبکارانه، تشویق به پیوستن به دشمن می کند. 

جاسوس درفرهنگ مقاومت قابل بخشایش نیست. مقاومتی ها مطلع باشند که اکثر کسانی که در روزهای اول فریب گماشته گان دشمن را خوردند؛ بلافاصله از سوی طالبان تیر باران شده اند. 

به ارگان های مخفی مقاومت یاد آوری می کنیم که حتی الامکان این شخص را دستگیر یا در مسیر راه شکار کنند و از وی اعتراف بگیرند که چه تعداد خیانت کار دیگر درشبکه وی شامل اند. 

روزهای دشوار مقاومت و نبرد نا برابر با دشمن درگذر است و روسیاهی به این خاینان باقی می ماند. مقاومتچی ها لطفاً این خبر را همرسانی کنید.