-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

تطهیر کننده گان کابوس طالبان برای افغانستان

 

تشویش تمیم  عاصی و طارق فرهادی از طالبان در مبارزه با داعش. هر دو از طالبان کمک خواسته اند!

اولی بدون یک روز «جمع نظام» عسکری، به کرسی اعزازی معاونت وزارت دفاع حکومت فساد سالار غنی ایفای وظیفه می کرد؛ دومی، «مشاورارشد» غنی بود.

بعد از اشغال کشور به دست پاکستان، هنوز «اشتها زیردندان شان است». از صور اسرافیل جاری در افغانستان، شعار «حکومت فراگیر» و نرم گردنی فریبندۀ طالبان، فصل پیمان کاری تازه فرارسیده و

از قرار معلوم، علی الظاهر، آقای فرهادی و تمیم عاصی، بیشتر از خود امریکا و طالبان، از داعش به تشویش شده اند؛ نه از سرنوشت افغانستان اشغالی به وسیلۀ پاکستان و سازمان استخباراتی آن. 

اولی از امریکا می طلبد برای زدن داعش، به طالبان اسلحه بدهد. دوم، از طالب استمداد می جوید که داعش را بزند!

 زمین ذهنی را نرم می کنند که در حکومت فراگیر مفروض، جایی پیدا شود. ظاهراً به جای دفاع از کیان کشور، یک گروه من درآوردی ( داعش) را نشاندهی می کنند؛ بی آن که اول بگویند داعش از کجا، از کدام راه هوایی و زمینی، چی گونه، به واسطۀ کی ها، چرا با پسوند خراسان، درافغانستان پیاده شده اند. وقتی این گره باز شود؛ خطر بازشدن مشت خود شان هم عینی تر می شود.

 داعش، نسخۀ روبرداشت همین طالب نیست که فقط بیرق را از سفید به سیاه کرده اند؟ اگر این را نه می فهمند، فاجعه بار است که نام شان را «کارشناس!» می گذارند. این چه نوع کارشناسی است که به جای پیوستن به کارزار دفاع همه گانی از سرزمین آبایی شان، زیربغل یک گروه تروریستی می خزند؟

 واقعاً به همین چیزی که می گویند اعتقاد دارند؟ باورم نمی آیند. فقط می خواهند از زینه بالا بروند.

واگذاری حجم بزرگ تسلیحات مدرن به بهای بیش از هشتاد میلیارد دالر از اردوی افغانستان به طالبان از سوی امریکا برای مقابله با داعش بسنده نیست؟ تازه وزیرخارجه روسیه اصرار دارد که این مقدار اسلحه برای چی هدفی استعمال خواهد شد؟

تاریخ مقابله با داعش ( که یک کُد عملیاتی مشترک بین ترکیه، امریکا، انگلیس و عربستان سعودی) درخاورمیانه بود، نشان می دهد که این هیولای بی سر و دُم به وسیله قوای تحت رهبری ایران و ارتش روسیه در سوریه مضمحل گردید. همان شکست، شکست امریکا درخاورمیانه بود که متعاقباً زیرپای امریکا و ناتو را درافغانستان خالی کرد.

حالا این ها طالبان را در لباس داعش با هویت دیگری باز تولید می کنند؟ آره چنین است. بایدن درآستانۀ جنگ جهانی برسرتایوان، آتشفشان داعش خراسان را درافغانستان به شورش می آورد.

بسیارخوب. علاقۀ شان به درهم کوبی داعش که این قدر داغ است؛ نخست به تاریخچه کوتاه داعش نگاهی کنند. کدام نیروها داعش مادر را درعراق وشام صفرساختند؟ امریکا یا ایران و روسیه؟

درحوزۀ افغانستان هم خیال تان راحت باشد. داعش بازتولید شده درافغانستان به وسیلۀ ایران و قطعه 201 روسیه مستقر درتاجیکستان تارومارخواهد شد. از کارزار داعش زنی چندان فاصله یی نداریم. خود تان شاهد خواهید بود.

این دو کارشناس محترم از تصرف افغانستان به وسیلۀ پاکستان تحاشی می کنند. دست کم اظهارات صریح اخیر عمران خان را بخوانند و اگر یک روزی هم نان و شیرحلال افغانستان را خورده باشند؛ در خط سیاست عملیاتی که پاکستان ترسیم کرده، رضاکارانه گام نمی زنند.

یکی ازین ذوات طالبان را نیروی «افغان!» قلمداد می کند. تأثیرهمان صوراسرافیل «حکومت فراگیر» است. وقتی سخنان و صفایی دادن های کارشناسان مورد اشاره را می بینم، پوزخند زنده یاد وحیدمژده را به یاد می آورم که می گفت: این ها طالب را نمی شناسند و از کوچۀ شناخت اهداف پاکستان هم عبور نه کرده اند!

این دسته افراد، در به در در رسانه ها، دنبال یافتن یک نقطه برای ثقل خودشان اند. کارشناسان که به این حال و روزاند؛ نا کارشناسان چه خواهند گفت؟ هرگاه استدلال های یومیۀ یک تکسی ران ساکن کابل را دربارۀ داعش و طالب با گفتار این کارشناسان برابر بگذارید؛ کدامیک وزن منطقی و منطبق با واقعیات پیدا می کند؟

 مطمئن باشید طالب به فرهادی و تمیم عاصی سفارت نمی دهد و سر مشورت های اقتصادی استاد مسعود هم خبر نیست. دیگراز لیلام غنی وبی بی گل خبری نیست. بحث اصلی، استرداد استقلال وآزادی افغانستان است.