-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۵, چهارشنبه

جیب خرچی چین به طالبان

 چین، صد ها میلیارد دالرهزینه کرده است که تایوان را ببلعد؛ اما برای همکاران نیابتی شان درهمسایه گی ( طالبان) یک میلیون دالرجیب خرج می دهد. معنای این کار چی است؟ چین به آینده کار با طالبان نا مطمئن است. آن ها تحلیل می کنند که یک گروه تروریستی نیابتی را هیچ کسی درافغانستان تحمل نمی کند؛ مگر با فشارهای جنگی پرخرج. چین حاضر به هزینه گذاری نیست.