-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۹, جمعه

سارنوال کرام از اکرائین، یورانیوم قاچاق می کرد

 

قابل توجه حکومت تاجیکستان


بربنیاد گزارش هنوز موجود در دایرۀ امنیت ملی، امرالله صالح درزمانی که متصدی ریاست امنیت ملی بود، عصر یک روز به قطعه صفریک امنیت دستور داده بود که فوری خانۀ کرام الدین کرام را که درآن وقت چند وظیفۀ رسمی و غیررسمی داشت؛ تفتیش و تلاشی کنند.

نفرات امنیت از خانۀ سارنوال کرام دو نفرتاجیکستانی را دستگیر کردند. امنیت ملی اطلاع گرفته بود که سارنوال کرام با مافیای قاچاق یورانیوم رابطه داشت و یک مقداریورانیوم را از اکرائین به تاجیکستان و سپس به کابل انتقال داده بود. هرچند درین رابطه مدرکی عینی به دست نیامد؛ اما دشمنی کرام الدین با امرالله از همان ایام شروع شد. 

درتحقیقاتی که از افراد بازداشتی تاجیک به عمل آمد نیز نشانی از قاچاق یورانیوم و منابع مافیا به دست نیامد.

اما تاجیک های بازداشتی سال ها بعد در داخل زندان به هم اتاقی های خویش گفته بودند که یورانیوم دزدی شده از اکرائین به تاجیکستان و بعداً توسط مافیا به کابل منتقل شده و به سارنوال کرام تحویل داده شده بود. این تاجیک ها گفته بودند که قرار بود یورانیوم سرقت شده از سوی کرام به شبکه حقانی سپرده شود.

کانال های امنیت ملی که اکنون به جبهه مقاومت کار می کنند می گویند که کرام الدین کرام از همان سال های اول حکومت کرزی با شبکه حقانی کار می کرد و افراد شبکه تروریستی را با استفاده از موترزره شیشه سیاه خویش از آدرس های معیین می گرفت و درمهمان خانه اش نگهداری می کرد. 

این عملیات به گفتۀ اپرات امنیتی، زیرنظر افسران متقاعد آی اس آی انجام می گرفت. هنوز معلوم نیست که مقامات تاجکستان درین رابطه چه اطلاعاتی دراختیار دارند. اما اکنون که شبکه حقانی مستقیم برحکومت افغانستان دست یافته است؛ ممکن است ازین نوع عملیات غیرقانونی به هدف برهم زنی نظم و امنیت درتاجیکستان نیز استفاده کنند.