-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

گزارش مفتضحانه از فراری ها

 

عبدالله پیمان

گزارش ۸ صبح را به دقت خواندم. از تحلیل ارتباط گزاره ها با یکدیگر و درک جهت گیری تصویر کلان آن دریافتم که این گزارش تلاش دارد تا دو امر مهم را- یعنی مدیریت پروژه تسلیم دهی قدرت و اختلاس ۱۶۹ میلیون دالر را توسط غنی- در زیر ...! محافظان غنی مدفون کند. هم گزارش دهنده (مصاحبه شونده) و هم گزارشگر، هر دو سعی دارند با طرح و تفصیل و بسط حواشی ماجرای تسلیم دهی، قضیه را در ذهن مخاطب طوری مدیریت روانشناختی کنند تا افکار عمومی خود بخود نادرست بودن دو امر پیش گفته را مفروض و بدیهی بپندارد.