-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

شیر زنان مقاومت درچاریکار این گونه جنگیدند


هیچ مردی درجنگ شرکت نداشت.

اخیراً گروه طالبان ادعا کرد که در نتیجۀ عملیات بالای یک مرکز اختفای داعش در شهر چاریکار، شش تن را کشته اند.

 اما اکنون فاش شده است که همه ای شش تن مقاومتچی هایی که علیه طالبان تا آخرین مرمی جنگیدند، زنان مقاومچی  بودند و هیچ مردی در جنگ حضور نداشت.

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که در حمله طالبان بالای خانه افراد مقاومت درچاریکار، سه زن به شمول کودکان شان کشته شده و دو تن آنان به حالت زخمی از سوی طالبان دستگیر شده اند. زنان مذکور در ریاست تحقیق از سوی بازجویان پاکستان از طریق ترجمان زیر استنطاق قرار دارند.