-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۹, پنجشنبه

نمایندۀ «دیوهای مست» از قفس مسکو پرید!

 نشست مسکو به هدف بستن کمرطالبان بی نتیجه بود. سلام حنفی درمسکو خواهشات چین و روسیه را به زمین زد و گفت:

 امارت اسلامی یک دولت فراگیر است!

این عبارت مشخص درپایان نشستی گفته شد که نمایندۀ ابرقدرت جهان سرمایه داری – امریکا – در آن غیر حاضر بود و آب سردی روی گردن بادیگاردان منطقه یی طالبان - لاوروف و نمایندۀ چین ریخته شد.

حنفی ادعای «فراگیر» ی امارت اسلامی را با جمله دیگری اعتباربخشید که: هم اکنون 500 هزار کارمند دولتی داریم! 

یعنی تصویر«فراگیر» درمغز یک جریان صرفاً نیابتی – جنگی این گونه است.

حاکمیت دستارپوشان که درکابینه اش 18 تروریست تحت پیگرد عضویت دارند؛ پالیسی تیمارداری و ایجاد پرورشگاه های انتحاری ها را نیز به طور رسمی درسرخط دولت سازی خود قرارداده و همزمان با خون سردی انتظار دارد جهان به واقعیت موجود گردن نهد. این فرقه، شقی تر از ورژن اولی خود است.

نگاه ابرقدرت های آسیایی درتعامل با حاکمیت نیابتی پاکستان بیخ گوش شان به این شکل باقی نمی ماند. فعلاً محتاطانه موازنه را نگمیدارند تا امریکا دو باره روی این نیروی ویرانگرسرمایه گزاری نکند. درعین حال، خود شان جرأت سرمایه گذاری روی طالب ندارند. روس، ایران، چین و شش کشورآسیای میانه منفی تاجیکستان دربرابر طالبان بازی دو گانه دارند. هرگزحضورسنگین امریکا را دو باره اجازه نمی دهند؛ هرگز نظام امارتی را هم اجازه نمی دهند.
راه سوم مگر سراغ می شود؟ این همان کارتی است که امریکا دربرابر آن ها بازی می کند. 

مگر نه این است که امریکا، دربدل افتضاح تاریخی گریزبه ظاهر تحقیرآمیز، به رقبای خود دام پهن کرده است؟ 

حالا آن ها باید این «دیوهای مست» را نفقه بدهند تا سرپا بمانند؛ ورنه، این هیولا یا دست معامله به دشمن شان دراز می کند؛ یا دایم الوقت به منافع راهبردی شان دهان می اندازد. راه منطقی این است که ارتجاع منطقه، از نبرد مقدس نیروی مقاومت ملی برای بازپس گیری افغانستان حمایت کنند. کشوری تهی شده از هنر و فرهنگ، آراسته با اردوی انتحاری، کیبل و گرسنه گی، همه ای منطقه را تهدید می کند.

شناختن طالبان به حیث یک دولت، رسماً شناسایی یک جریان چند شبکه یی ترور واعلام جنگ مستقیم با مردم افغانستان است. کسی ازین کشورها حاضر به تأمین مالی امارت طالبان نیست و کلۀ بزرگ خود درون این خمرۀ شوم فرو نمی برند که بیرون کردن سر، غیر از دو گزینه شکستن خمره و بریدن سر نباشد.

نمایندۀ دیوهای مست همان گونه که از قفس مسکو سبکبال پرید؛ از قفس تهران نیز خواهد پرید.