-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۷, شنبه

خائنان شمالی هم دست کمی از خائنان پنجشیری نداشته اند

 

پنهان کاری ها را افشا باید کرد

گزارش واصله مشعر است که چند ماه قبل از تسلیم دهی کابل به طالبان توسط غنی، اکثر مردم شمالی  بارها به امرالله صالح مراجعه کردند تا برای شان اسلحه و امکانات بدهد تا از مناطق خود دفاع کنند.

در نتیجه مطابق فیصله شورای وزیران  امرالله صالح مسول دفاع از پایتخت تعیین شد.

امرالله صالح در طول همین مدت مراجعه کردن های مکرر  مردم شمالی برای دفاع از خانه و قریه های شان،  چند روز قبل از سقوط کابل  پنج صد هزار دالر به میرداد نجرابی داد تا به همه سرگروپ ها و مجاهدین شان توزیع کند که همه پول ها را نجرابی به ترکیه فرستاد.

دو لک دالر به اقبال صافی داد که او هم در ترکیه خانه خرید. در پروان به حاجی الماس و فضل الدین عیار و جان احمد خان و فرید شفق  یک میلیون دالر داد.

دو میلیون دالر را به هفت ولسوالی کوهدامن داد تا از حملات کابل بالای کوهدامن و شهر کابل دفاع کنند، پنج لک‌دالر را امان الله  گذر، سه لک را ملاتاج محمد،  سه لک را انور اوریاخیل، دو لک را صوفی رزاق استالف، دولک را عرفان الله، دو لک را ولسوال دل آغا و پنج لک دیگر بالای سرگروپ های متعدد تقسیم شد که مقدار آن به مردم نرسید بلکه اکثر شان با آن پول ها فرار کردند.

حالا مردم بیچاره شمالی باید جایدادهای این خاینین فراری را بفروش رسانده و خرچ زمستان خانواده های شان را تهیه کنند.