-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۸, چهارشنبه

جناب فرمانده حامد سیفی


به نشر این عکس ها راضی نه شوید. از هرنوع روحیه شکنی جلوگیری کنید. یک چریک، گوشت های شان درسنگ می چسبد؛ اما لحاف پیچ با چهره های پریشان و درچرت رفته، نمایش عجز نمی دهد. 

ازسالیان نبرد خویش با طالبان وتروریسم الگو بگیرید. فرماندهی که بیش از ده سال علیه پاکستان و طالبان رزمیده و بارها زخم برداشته، چرا باید تصویری از بیچاره گی خویش را به نمایش بگذارد؟ از کی طلب ترحم دارید؟ جنگ آزادی بخش و تاریخی، مؤلفه ها و آزمون های سختی دارد. گاهی دیده اید قطعات طالب را که درسرمای افغانستان نگاره هایی از خود نشر کنند که از سرما می لرزند و درحواس شان خلل افتاده است؟