-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۰, شنبه

طالبان احساساتی درجنگ تاجکستان متلاشی خواهند شد


پاکستان از وقوع جنگ بین طالبان احساساتی و ارتش مشترک تاجیک – روس هراس دارد. اکمال چنین جنگی آن هم دربرابر روسیه و کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی از سوی هیچ کشوری به جز پاکستان متصور نیست. پاکستان توان مالی برای این کار ندارد.

تاجیکستان دیوار امنیتی روسیه است و یک کندک انتحاری خدشه یی برآن دیوار نمی تواند بیاندازد. قضیه برسر انتحار نیست اصل مساله این است که انتحاری درجنگ پیشرفته اصلاً نمی تواند خودش را به هدف نزدیک کند. درهمان جایی که خوابیده، خاکستر می شود.

طالب، نظم وسنجش جنگی ندارد. شمال همه اش بسترخطراست برای آن ها. شمال، کنرنیست که حیاط خلوت حساب شود. امکان دارد نیروهای چند هزار نفر مقاومت دربدخشان به میدان آورده شود.