-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

چین از پروژه عقب می رود


آیندۀ تجاوز پاکستان و استقراریک اداره نیابتی با مقاومت مدنی و نظامی مواجه است.

کشورهای هند، روسیه، ایران و شش کشور آسیای میانه به شمول اتحادیه اروپا و محافل امریکایی مخالف اند.

از طریق سرکوب و غلبه نظامی اهداف چین برآورده نمی شود.

جاده ابریشم از شمال و غرب افغانستان می گذرد که حداکثر بستر زیستی تاجک، ازبیک وهزاره است. سلطه نظامی طالب در شمال و درکابل و نا ممکن است. 

امکان تغییرات جنگی وجود دارد.  چین حاضر نیست با حداقل ده کشور منطقه درتقابل قرار گیرد.