-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه

چرا افسراردو اجازه می دهد گوسفند وار کشته شود؟

 صاحب منصبان نظام ساقط شدۀ جمهوری را مثل گوسفند می کشند و ستم کش می کنند. این چه گونه افسران رزمی بوده اند که در خانه های شان منتظر آمدن جوخه مرگ می مانند. عفو عمومی تروریسم را فقط چند ساده لوح باور می کنند. 

اگرافسران قطعات خاص و جنگ دیده های آموزش دیده، درهرجایی که هستند، پیش از آن که طالب سلاخی شان کند، دو طالب را بکشند، درهرشهری یک نفرطالب باقی نمی ماند. این ها چطور اجازه می دهند با چنین بی عزتی کشته شوند؟ معلوم می شود که این ها هیچ با طالب نه جنگیده اند.